MX4MX ingeschreven bij de kamer van koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 50386689


Artikel 1
Algemeen


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, geleverde diensten
en producten tussen MX4MX en een Wederpartij.
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken is.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden `naar de geest` van deze bepalingen.


Artikel 2
Prijzen en aanbiedingen


Alle aanbiedingen van MX4MX zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor
aanvaarding is gesteld.
Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege. De vermelde prijzen zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.
MX4MX is niet verantwoordelijk voor type , zet en/of programmeerfouten in de webwinkel. Aan eventuele onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 3
Bestellingen


Direct na bestelling ontvangt de klant een bevestiging van de bestelling. In deze bevestiging staat het totaalbedrag van de bestelling inclusief verzendkosten. Indien gewenst ontvangt u binnen twee werkdagen een factuur waarop verzendkosten en totaalbedrag vermeld staan. Dit is een digitale factuur. In principe wordt er geen papieren factuur toegezonden. Indien u daar wel prijs op stelt, dan kunt u dat bij de bestelling aangeven.


Artikel 4
Betalingen


Betaling geschiedt vooraf door middel van overmaking per bank/giro, Ideal, of contant bij afhaling.
Uw betaling dient binnen 7 dagen na uw bestelling te zijn voldaan.
Is de betaling binnen 7 dagen niet voldaan dan plaatsen wij de gereserveerde artikelen terug in de winkel en wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.
MX4MX kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 5
Overmacht


MX4MX is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. MX4MX kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.


Artikel 6
Levering


Alle door MX4MX genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven.
Leveringen geschied in de meeste gevallen door DPD.
MX4MX is niet aansprakelijk voor het zoekraken van pakketten die verzonden zijn. De bestelling kan op verzoek en op kosten van de klant verzekerd verzonden worden.
Bestellingen worden verzonden nadat de bestelling volledig is betaald. Dit geschiedt binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling.
Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij MX4MX derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. MX4MX dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de levering. De wederpartij wordt op de hoogte gebracht als een artikel niet op voorraad is en/of niet meer leverbaar is. MX4MX heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. MX4MX is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Afhalen is mogelijk na het maken van een afspraak, hetzij telefonisch hetzij via email.
Er is een pinautomaat aanwezig.


Artikel 7
Annulering/Ontbinding


De bestelde artikelen kunt u binnen 7 dagen na bestelling annuleren. U dient MX4MX hierover schriftelijk en/of per email te informeren.
Wederpartij dient aan te geven wat u wilt annuleren een deel of de gehele bestelling. Indien wederpartij de bestelling reeds heeft voldaan ontvangt de wederpartij het betaalde bedrag retour.
Indien MX4MX de bestelling reeds verzonden heeft dient de wederpartij deze op eigen kosten te retourneren. Indien de artikelen voldoen aan de door ons gestelde eisen voor retourneren, dan ontvangt wederpartij het geld terug.


Artikel 8
Ruilen/Retourneren


De wederpartij heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling het gekochte
artikel en/of artikelen te ruilen/retourneren.
Voorafgaand aan het ruilen/retourneren dient de wederpartij een brief en/of email te sturen naar MX4MX.
Alleen artikelen gekocht bij MX4MX, in ongebruikte staat en onbeschadigd en in originele verpakkingen kunnen worden geretourneerd. De verzendkosten komen voor rekening van de wederpartij, tenzij het een fout van MX4MX betreft.
Na ontvangst en controle van de staat van de artikelen door MX4MX, zal indien aan alle eisen is voldaan het geld binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel aan de wederpartij worden teruggestort.

Artikel 9
Aansprakelijkheid en Vrijwaring

MX4MX is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake. MX4MX is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (bij consumptie en/of gebruik van) de producten mocht lijden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2010 - 2024 MOTORCROSS SHOP MX4MX | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel